ENG GEO

Search form

მზაღო ლობჟანიძე

პოზიცია: პროფესორი

ელფოსტა: m.lobzhanidze@agruni.edu.ge

 

განათლება

1975 საკანდიდატო დისერტაცია, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი.თბილისი, საქართველო. 
1970-1973 ასპირანტურა, საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი. თბილისი, საქართველო 
1962-1967 საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი. თბილისი, საქართველო 

სასწავლო კურსები

ზოგადი ენტომოლოგია 
კერძო ენტომოლოგია 
სატყეო ენტომოლოგია 
ენტომოლოგიის ლაბორატორიული მეთოდები

 

პუბლიკაციების ჩამონათვალი

 1. Mylberry Hormful Lepidoptera in Georgia საქართველოსმეცნიერებათააკადემიის ,,მოამბე,, 2001. 
 2. Вредные цикады шелковицы в Грузии ,,Защита растений от вредителей и болезней,, #7, 2001.стр,32. 
 3. თუთისხისშიდასაკარანტინომავნებლებისაქართველოშიაგრარულიმეცნიერებისპრობლემებიტ. 21. 2003. გვ. 20-23 
 4. Результаты изучения вредителей древесины шелковицы в Грузии Известия аграрной наукию №2б 2003, ст. 29-31 
 5. შიდაქართლშიგავრცელებულიდენდროფილურიბუგრების(Aphidinea) ფაუნადამათწინააღმდეგბრძოლისღონისძიებებისდასაბუთებააგრარულიმეცნიერებისპრობლემებიტ. 28. 2004. გვ. 83-85 
 6. ვაშლისმავნებლის-Eriosoma lanigerum ბიოაგენტის (Aphelinus mali) გამოყენებისპერსპექტივებიაგროეკოსისტემებშიაგრარულიმეცნიერებისპრობლემებიტ. 34. 2006. გვ. 32-34 
 7. თუთისხისუმთავრესიმავნებლებისმავნეობისშემცირები აგრარულიმეცნიერებისპრობლემებიტ. 35. 2006. გვ. 92-94 
 8. Взаимоотношения вредителей корней шелковици с почвой АНО- Международниы с.х. журналю №2б 2006, Ст.53-54 
 9. თუთისხისმავნეფაუნასაქართველოში. აგრარულიმეცნიერებისპრობლემები. ტ. 38 2007. გვ. 110-112. 
 10. ზოგიერთიმონაცემებიახალიაფიდოფაგისშესახებსაქართველოშიაგრარულიმეცნიერებისპრობლემები. ტ. 41. .2007. გვ. 44-46 
 11. მარცვლოვანთაჩვეულებრივიბუგრისკვებისთავისებურებანიაგრარულიმეცნიერებისპრობლემები. ტ. 38, 2007. გვ. 51-52 
 12. თუთისხისმავნეფაუნისახალისახეობასაქართველოშიაგრარულიმეცნიერებისპრობლემები. ტ. 41 2007. გვ.42-44. 
 13. თანამედროვეფიტოსანიტარულივითარებაწინანდლისდენდროპარკშიაგრარულიმეცნიერებისპრობლემები. ტ. 40 2007. გვ. 44-46 
 14. წმინდაილიამართალი- მეურნე “წმინდაილიამართალიგანათლებისადასოფლისმეურნეობისშესახებ”. “მწიგნობარი”, თბილისი, თბილისი 2007. გვ. 114-118 
 15. კონტინენტურიხეხილისმავნელეპიდოფაუნისბიოლოგიურიკონტროლისგზითმართვისპერსპექტივებისამეცნიეროშრომათაკრებული. თბილისი, ტ. 1, №2, 2008. გვ. 32-34 
 16. Harmful Pests on Mulberry Tree in Georgia Annals of agrarian sciense. Vol.6 N3, 2008, 59-61 
 17. Hemiptera-სმავნესახეობებიპურეულმარცვლოვნებშისამეცნიეროშრომათაკრებული. თბილისი, სსსსუ, 2008. გვ. 133-135 
 18. მარცვლოვანთაბუგრებისბიოაგენტებისგამოყენებისპერსპექტივებიბიოსოფლისმეურნეობაშისამეცნიეროშრომათაკრებული. თბილისი, სსსსუ, 2008. გვ. 135-138 
 19. პოტენციურადსაშიშიმავნეორგანიზმებიწინანდლისდენდროპარკშისამეცნიეროშრომათაკრებული. სსაუ, თბილისი, ტ.2 №1, 2009. გვ. 30-33 
 20. მასალებიმარცვლოვანიდაპარკოსანიკულტურებისაკაროფაუნისდადგენისათვისსაქართაველოსიაგრარულიმეცნიერებისპრობლემები. ტ. 3 (47) .2009 გვ. 30-32 
 21. სვიას (Humulus lupulus L..) მწუწნიმავნებლებიაღმოსავლეთსაქართველოშისაქართველოსმეცნიერებათააკადემიის “მოამბე”, №23. თბილისი,2009, გვ. 130-132 
 22. ჩვეულებრივიმსხლისფსილასბუნებრივიმტრებისროლიმავნებლისრიცხოვნობისრეგულირებაში. სამეცნიეროშრომათაკრებული:“პარაზიტოლოგიისაქტუალურიპრობლემებისაქართველოში”. ტ. 10. თბილისი, 2009 გვ. 164-169 
 23. მცენარეთადაავადებებისგადამტანებისამეცნიეროშრომათაკრებული:“პარაზიტოლოგიისაქტუალურიპრობლემებისაქართველოში”.ტ. 10. თბილისი, 2009 გვ. 175-180 
 24. ჩვეულებრივიაბლაბუდიანიტკიპას (Tetranychus telarius) წინააღმდეგეკოლოგიურადუსაფრთხოღონისძიებებისგამოყენებისსაკითხისათვისსამეცნიეროშრომათაკრებული: “სურსათისუვნებლობისპრობლემები”. თბილისი, 2009. გვ. 133-136 
 25. თუთისპატარაალურა (Glephodes peloalis Wolker) საქართველოშიმცენარეთადაცვისპრობლემები. შრომათაკრებული. 2009. ტ. 39, გვ. 9-12. 
 26. პარაზიტებისროლიკალიფორნიისფარიანასბუნებრივიპოპულაციებისმართვაშისაქართველოსსახელმწიფოაგრარულიუნივერსიტეტისსამეცნიეროშრომათაკრებული . ტ. 2, №3 (48) თბილისი, 2009 გვ. 21–23 
 27. Дубовая одноцветная моль (Tischeria complanella Hb.) в Грузии. Ж. Лiсiвництво i агролiсомеiорация. Харкiв: УкрНДIЛГА, 2009, - вип. 116. 
 28. Перспективы использования культивированных лекарственных растений в Грузии. Ж. “Georgian Medical Neus” N5 (170). Тбилиси – нью-иорк 105-110, 2009. 
 29. Glyphodes pyloalis- ახალიადვენტურისახეობა ”ბიომრავალფეროვნებისდაცვადასოფლისმეურნეობისმდგრადიგანვითარება”(საერთაშორისოკონფერენციათბილისი 2010, 24-25 ნოემბერი). გვ. 41–43. ტყისბუჩქოვანსამკურნალომცენარეთამავნებლები (რუსულენაზე) პოზნანისსახელმწიფოუნივერსიტეტისშრომათაკრებული (პოლონეთი). 2011. 
 30. სასოფლო–სამეურნეოკულტურებისმავნემწერებთანბრძოლისრადიობიოლოგიურიმეთოდები (ამერიკულითეთრიპეპელასმაგალითზე) ”ბიომრავალფეროვნებისდაცვადასოფლისმეურნეობისმდგრადიგანვითარება”(საერთაშორისოკონფერენციათბილისი 2010, 24-25 ნოემბერი). გვ.262–265. 
 31. ჭიჭინობელები - ვაზისფიტოპლაზმურიდაავადებებიდაავადებებისპოტენციურიგადამტანებისაქართველოში. საქართველოსპარაზიტოლოგთა XIსაერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენციისშრ. კრებული.ტომი XI, თბილისი, 2011, გვ.230-236. 
 32. Фитоплазменные заболевание винограда и его потенциальные переносчики в Грузии. ტავრიისსამეცნიერომაცნე, ყკრაინა, ხერსონი, 2012. 
 33. Some biotechnological of injuriousness of the Hyphantria cunea Drury. Biodiversity and biotechnologies Tbilissi (Georgia), 2011, pp.5-6.