ENG GEO

Search form

თამაზ ბიჭიაშვილი

პოზიცია: პროფესორი

ელფოსტა: t.bichiashvili@agruni.edu.ge

 

განათლება

1988-1991 აგროფიზიკის ინსტიტუტი, სანკტ პეტერბურგი - დოქტორანტი, სპეციალობა საინფორმაციო გამზომი ტექნოლოგიები და სისტემები 
1980 1983 ელექტრიფიკაციის ინსტიტუტები, მოსკოვი და თბილისი-ასპირანტი, სპეციალობა ს/მ ელექტრიფიკაცია და ავტომატიზაცია
1973-1978 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი -საინჟინრო ფიზიკის ფაკულტეტი კვალიფიკაცია - ელექტრონული ტექნიკის ინჟინერი 

 

პუბლიკაციების ჩამონათვალი

რჩეული პუბლიკაციები

 1. T. Bichiashvili, T.Ivanidze. The Development of a Databaze for the Marketing Sistem Agromonitor. Proeeedings I nternational Scientific-Practical Conference. Tbilisi, 2012, pp 62-65.
 2. T. Bichiashvili, T. Ivanidze. BIOPHYSICAL METHODS FOR EXPRESS DIAGNOSIS OF THE PHYSIOLOGICAL STATUS OF PLANTS AND IT`S APLICATION FOR THE TECHNOLOGICAL IMPROVEMENT IN THE REPLANTING MATERIALS PRODUCTION. Annals of Agrarian Science. Vol.3. 2011
 3. თ. ბიჭიაშვილი. მცენარეთა ფიზიოლოგიური მდგომარეობის ექსპრეს დიაგნოსტიკის მეთოდოლოგიური და ინსტრუმენტალური უზრუნველყოფის ზოგიერთი საშალება. სსუ-ს სამ. შრ.კრებული №1. 2011.
 4. T. biWiaSvili. avtomatizirebuli fitodiagnostikuri sainformacio-gamzomi sistema. saq. sm mecn.akademiis macne. 1992w.
 5. `agromonitori~- sainformacio-analizuri da sakonsultacio sistema-amocanebi da perspeqtiva. Jurnali marketingi, #2, 2005
 6. Т. Г. Бичиашвили. Прибор для снятия частотной дисперсии имреданса и алгоритмы расчета его компонентов// Сб. - Биофизика растений и фитомониторинг. Л.: 1990 г. Стр.
 7. Бичиашвили Т. Г. . Комплекс электрофизиологических и электрохимических методов диагностики физиологического состояния субтропических культур// Сборник - Биофизика растений и фитомониторинг.
 8. Бичиашвили Т. Г. Способ определения степени повреждения растений цитрусовых~ АС №1436934. М.: 1988
 9. Бичиашвили Т.Г. Способ определения вида ремонтно-подрезочных работ для чайного куста. Авторское свидетельство №1584792. М.: 1990
 10. Бичиашвили Т.Г. `Способ определения зараженности плантации цитрусовых грибом Phoma tracheiphila. Авторское свидетельство №1589435. М.: 1990
 11. Бичиашвили Т.Г. Полевой биопотенциалометр растений. Журнал -Электронная обработка материалов. Кишинев, 1989 г.
 12. Бичиашвили Т.Г. Независимость относительного безразмерного биоэлектрического показателя растений от факторов внешней среды и времени. Журнал- Субтропические культуры, №2. 1988.
 13. Бичиашвили Т. Г „Устройство для отвода биоэлектрических потенциалов от растений“. А С #1269291. М.: 19886
 14. Бичиашвили Т. Г `устройство для определения физиологического состояния биообъекта~. Авт.Св. # 1617685
 15. თ. ბიჭიაშვილი. რეკომენდაციები საინფორმაციო მარკეტინგული და სამეცნიერო-ტექნიკური მონაცემების გამოყენების შესახებ. მეთოდური მითითება. თბილისი, 2003. 22 გვ.
 16. თ. ბიჭიაშვილი. საინფორმაციო მეთოდური ბიულეტენი „მუხრანის ველის ფიზიკურ-გეოგრაფიული მიმოხილვა და ბუნებრივი პირობები თავკვერისა და ვაზის ზოგიერთი აბორიგენული ჯიის გავრცელების თვალსაზრისით. თბილისი, 2003. 22 გვ.
 17. თ. ბიჭიაშვილი. რეკომენდაციები ვაზის ნამყენი ნერგის წარმოების ზოგიერთი წესის შესახებ. თბილისი 2004. 20გვ.
 18. თ. ბიჭიაშვილი. რეკომენდაციები ვენახის გაშენების ზოგიერთი წესის შესახებ. თბილისი, 2005. 22 გვ.
 19. Бичиашвили Т. Г. Электрофизические методы и средства определения биологического состояния субтропических растений. Автореферат диссертации на соискание канд. техн. наук. М.:1986. 20 с.
 20. Бичиашвили Т. Г. Аппаратура для определения биоэлектрической активности растений и оценка ее применимости в производственных условиях. Тезисы докладов. Тбилисиб 1986. с.69.
 21. Бичиашвили Т. Г. Методика исследования биоэлектрической активности растенийю Тезисы докладов. Ереван 1986. с.86.
 22. Бичиашвили Т. Г. Зависимость биоэлектрических потенциалов от факторов внешней среды и времени. Тезисы докладов всесоюзной конференции. Анасеули,, 1987г. С.142.
 23. Бичиашвили Т. Г. Зависимость биоэлектрических потенциалов растений от внешных электрофизиологических воздействий. Тезисы докладов научно-практической конференции. Тбилиси1987. стр.53-55.
 24. Бичиашвили Т. Г. Результаты испытаний полевого биопотенциалометра растений системы ГрузНИИМЭСХ. Тезисы докладов научно-практической конференции. Тбилиси1987. стр.60-63.
 25. Бичиашвили Т. Г. Результаты межведомственных испытаний экспресс-метода определения степени поврежденности теплолюбивых растений заморозками. Журнал Субтропические культуры. 1987 г. №6.
 26. Бичиашвили Т. Г. Новые биометрические средсива для определения физиологического и патологического состояния растительных организмов.. В сб. : Механизация и электрификация производственных пр-ов с.х. Пр-ва в субтропической зоне Колхидской низменности. Тбилиси 1985 г. стр.35-38.
 27. Бичиашвили Т. Г. Методы и устройсива объективной оценки результатов электрофизической обработки растительных систем. Материалы научной конференции Зак.республик по механизации и электрификации с.х. Производства. Тбилиси 1983 г. стр. 35-36.
 28. Бичиашвили Т. Г. Электронный транспирометр растений. Материалы научной конференции Зак.республик по механизации и электрификации с.х. Производства. Тбилиси 1983 г. стр. 32-34.
 29. Бичиашвили Т. Г. Морфо-физиологическое изменение Энергетических источников клеток, наблюдаемых после предпосевной обработки семян ЭМП и акустическими колебаниями. Материалы научной конференции Зак.республик по механизации и электрификации с.х. Производства. Тбилиси 1983 г. стр. 111-112.
 30. Электродиагностика общего физиологического состояния растений. В сб.: Разработка новых методов и технических средств электрификации и автоматизации мобильных и стационарных процессов с.х. производства. Тбилиси 1984 г. Стр.3-9.